12 december 2012 – Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden

‘Het algemeen belang’ speelt in het recht en in de maatschappij een belangrijke rol. De verschillende manieren waarop het algemeen belang in juridische procedures wordt aangehaald, geven aanleiding tot evenzoveel verschillende vragen van zowel publiek- als privaatrechtelijke aard. Zo kan het in het algemeen belang zijn om een inbreuk te maken op de (privacy)rechten van burgers, maar op grond van welk algemeen belang wordt deze beslissing dan genomen en wanneer weegt dit algemene belang zwaar genoeg? Ook beroept men zich op het algemeen belang om toegang tot de rechter te krijgen, of om tot vervolging over te kunnen gaan. Moet het recht eigenlijk altijd het algemeen belang dienen, of is dit bijvoorbeeld in privaatrechtelijke kwesties minder belangrijk?

Op woensdagmiddag 12 december 2012 zal in Leiden tijdens het derde jaarlijkse seminar van De Jonge NJV worden stilgestaan bij het algemeen belang in het recht. Tijdens dit seminar zal vanuit publiek-, privaat-, straf- en Europeesrechtelijk perspectief over het algemeen belang worden nagedacht. Aan de hand van drie uiteenlopende en prikkelende pre-essays zullen we de discussie aangaan over de inhoud en de rol van het algemeen belang in onze hedendaagse rechtsorde.

Pre-essayisten:
Anita van den Berg (Kennedy van der Laan/Vrije Universiteit)
‘Integriteitsonderzoek ter bescherming van publieke belangen’
Pim Geelhoed (Universiteit Leiden)
‘Europeanisering van het algemeen belang in de strafrechtelijke handhaving’
Walter Dijkshoorn (Raad van State)
‘Het privaatrecht is niet geschikt om het algemeen belang te dienen. Nou en?

De middag zal worden voorgezeten door Prof. Carel Stolker en worden afgesloten met een borrel.

Aanmelden kan via het tabblad Aanmelden