Column archief


 

Jonge NJV: Column 2011 11-12-2011

De natuur van de mens en het recht als poppenkast

Derk Venema

‘Natuur’ kan hier twee dingen betekenen: de ‘natuurlijke’ omgeving en de ‘essentie’ van de mens. Vroeger vormden deze twee de grootst denkbare tegenstelling: de mens stond met zijn rationele denkvermogen tegenover de niet denkende natuur. Hij was bovendien zo vrij als een vogeltje: terwijl de natuur altijd aan natuurwetten gehoorzaamde kon de mens de wet desgewenst negeren, natuurwetten zowel als wetsartikelen. Dat onderscheidde hem van paarden en bloemkolen. Maar sinds Darwin is deze tegenstelling volledig opgeheven: de essentie van de mens blijkt namelijk te zijn dat hij mensengenen kopieert en verspreidt. Zijn essentie is natuur geworden, kopieermachine onder de kopieermachines. Het animal rationale (redelijk dier) blijkt gewoon een animal te zijn. Lees meer


Ben jij de Jonge NJV Columnist 2011? 7-07-2011

De Jonge NJV beoogt juridisch talent de kans te bieden om zich te profileren. Daartoe is er de Jonge NJV Column’. Iedereen wordt opgeroepen om een column van maximaal 600 woorden te schrijven naar aanleiding van het thema van 2011 en die uiterlijk 1 december 2011 in te sturen (richten aan: info@dejongenjv.nl). De beste column wordt door de columnist voorgedragen tijdens het Jonge NJV Seminar.


Columns 2010 9-12-2010

Voorafgaand aan het Jonge NJV Seminar heeft een aantal juristen zich gebogen over het thema ‘Constitutionele toetsing’ en zijn gedachten verwoord in een column. Hieronder vind je de columns, waaronder de column van ‘De Jonge NJV Columnist 2010′, Marloes van Noorloos, gepubliceerd. De columns hebben gemeen, aldus de jury, dat ze alle een leuke, interessante dimensie aan het toetsingsdebat toevoegen!


Column Willem Loof 9-12-2010

Constitutionele Toetsing

Het thema van het NJV seminar betreft ‘constitutionele toetsing in Nederland’ en de wenselijkheid van invoering van het wetsvoorstel-Halsema. Om dit wetsvoorstel op waarde te kunnen schatten, moet men zich af vragen welke functie constitutionele toetsing heeft. In zijn boek, The Will of the People: How Public Opinion Has Influenced the Supreme Court and Shaped the Meaning of the Constitution, beantwoordt Barry Friedman die vraag aldus: ‘The function of judicial review in the modern era, is to serve as a catalyst, to force public debate, and ultimately to ratify the American people’s considered views about the meaning of their Constitution.’ Veel juristen in de VS gaan nog verder dan Friedman en stellen dat constitutionele toetsing het Hof in staat stelt de samenleving te vormen, zelfs tegen de populaire wil in. Lees meer


De Jonge NJV Column 2010, Marloes van Noorloos 9-12-2010

Het toetsingsverbod en de tijdgeest

Het verbod om wetten te toetsen aan de Grondwet heeft iets ironisch: de wetgever is degene die oordeelt of de door hem gemaakte regels in overeenstemming zijn met fundamentele rechten, terwijl die rechten nu juist bedoeld zijn om de wetgever zelf in toom te houden. De slager die zijn eigen vlees keurt, dus. En dat doet hij in Nederland al zeker anderhalve eeuw lang, ondanks het welgemeende advies van Thorbecke om die keuring toch vooral te laten verrichten door een onafhankelijke rechter. Lees meer


Column Elbert de Jong 8-12-2010

Constitutionele toetsing en de functie van de grondwet en grondrechten.  

Om tot de kern van de beoordeling over de wenselijkheid van constitutionele toetsing door te dringen, dient men zich af te vragen wat de functie van de grondwet – en de daarin verankerde grondrechten – in een democratische rechtstaat is. Deze functie is tweeledig. Ten eerste dragen grondrechten een materiële normstelling. Grondrechten zijn de materiële normen die het voor individuen in een samenleving mogelijk maken om een menswaardig bestaan te leven. Ten tweede hebben grondrechten een functie van procedurele aard. Met betrekking tot de idee van de rechtstaat betekent dit dat handelingen van de wetgever jegens zijn onderdanen (bijvoorbeeld normstelling middels formele wetgeving) niet alleen gelegitimeerd worden door een sec meerderheid van stemmen maar ook door een respect voor fundamentele normen. Lees meer


Column Jill Coster van Voorhout en Rianka Rijnhout 8-12-2010

Een meerderheid is ook niet alles

Is het wetsvoorstel van Halsema niet eigenlijk een heel beperkt lapmiddel voor een groot hiaat?[1] In vele democratische rechtstaten, in onze directe en minder directe omgeving, kent men sinds jaar en dag een Constitutioneel Hof.[2] Via een dergelijk Hof wordt het belang onderschreven van grondrechten, die verheven zijn boven het politieke tijdsgewricht en onder alle omstandigheden aan burgers moeten worden gegarandeerd. Nederland kent een dergelijk instituut niet, en nu wordt slechts een ‘hapsnap’ verbetering in het bestaande bestel bepleit door grondwettelijke toetsing. De durf om een geheel nieuw orgaan in te richten, is er (nog) niet; constitutionele toetsing moet ons een doekje voor het bloeden bieden. Lees meer