Actueel


Welkom

De Jonge NJV, wat is dat?

Verhitte discussies over actuele juridische thema’s door jong talent. Dat is ‘De Jonge NJV’, het speciaal op jonge juristen gerichte onderdeel van de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV).

Het bestuur van de NJV zoekt voortdurend naar wegen om ook jonge juristen bij de NJV te betrekken. In dat kader is begin 2010 de Jonge NJV opgericht, een forum gericht op de jurist van morgen die graag meedenkt en meepraat over de maatschappelijke thema’s van nu. Eens per jaar zal de Jonge NJV een seminar organiseren, speciaal bedoeld voor jonge juristen, waarbij een actueel juridisch onderwerp ter discussie wordt gesteld.


 

Essay Scholtens Bewerkingen in het auteursrecht 8-01-2014

Hier vindt u het pre-essay van Hein Scholtens:

Scholtens_Bewerkingen in het auteursrecht


Essay Glas Ruimte nationale rechter 8-01-2014

Hier vindt u het pre-essay van Lize Glas:

Glas_Ruimte nationale rechter


Pre-essays de Jonge NJV seminar 2013 online 5-12-2013

De pre-essays voor het Jonge NJV seminar 2013 staan online en zijn te vinden via het tabblad Essays.

De congresbundel, waarin de pre-essays ook zijn opgenomen, wordt tijdens het seminar uitgedeeld.


Essay Ouwerkerk Europeanisering blessing in disguise 5-12-2013

Jannemieke Ouwerkerk

* Dit essay is ook opgenomen in NJB 2013, afl. 43, pp. 2986-2993.

Inleiding

Hoe lang zal het nog duren voordat Brussel ons voorschrijft minimumstraffen in te voeren? De Europese Commissie heeft recent nog enkele pogingen daartoe ondernomen door in twee ontwerprichtlijnen (betreffende fraude en eurovalsemunterij) minimumstraffen te presenteren. Zonder succes, dat moet gezegd. De weerstand in enkele lidstaten blijkt te groot. Mijn verwachting is echter dat de Europese Commissie zich een groot voorstander zal blijven betonen door voorstellen op dit punt te blijven doen. Nu verscheidene andere lidstaten reeds beschikken over een systeem van bijzondere minimumstraffen, is het wellicht een kwestie van tijd voordat zij hun reserves laten varen en ook Nederland er aan moet – in elk geval aangaande bepaalde Euromisdrijven.
Als de bemoeienis van de Europese Unie zó ver kan reiken, dat een lidstaat als Nederland gedwongen zou kunnen worden de straftoemetingsvrijheid van de nationale strafrechter te beperken en als zodanig een breuk te bewerkstelligen met een fundamenteel uitgangspunt van het Nederlandse strafrecht, dan doet zich de vraag voor: wat blijft er over van de soevereine natiestaat?
Dat is een legitieme vraag die alles te maken heeft met de afgrenzing tussen nationaal strafrecht en Brusselse invloeden daarop en die uiteraard betrekking heeft op veel meer terreinen dan de minimumstraffen alleen. Echter, in de context van het strafrecht is het ook een riskante vraag, want zij leidt gemakkelijk de aandacht af van waar het in het strafrecht in de kern en primair over hoort te gaan – nationaal én transnationaal – en dat is: het vinden van de juiste balans tussen effectieve criminaliteitsbestrijding enerzijds en adequate rechtsbescherming anderzijds. Een evenwicht tussen die twee kanten van dezelfde medaille, dát is de maatstaf aan de hand waarvan elk strafrechtelijk systeem, en dus ook het EU-strafrecht, primair dient te worden beoordeeld. Vergaande soevereiniteitsaanspraken in dit verband moeten als achterhaald fenomeen worden beschouwd.
Deze stellingname staat centraal in dit essay. Na een kort overzicht van (de bevoegdheden tot) strafrechtelijke regelgeving in de Europese Unie in de afgelopen decennia (1), zal deze stellingname nader worden toegelicht (2). Vervolgens wordt aangetoond dat vanuit dit perspectief van evenwicht een genuanceerd oordeel past ten aanzien van de huidige koers die Brussel vaart (3). Dit essay wordt afgesloten met enkele afrondende opmerkingen (4). Lees meer


Congresbundel Jonge NJV Seminar 2013 3-12-2013

De Jonge NJV geeft dit jaar voor het eerst een congresbundel uit. Deze zal bij het congres worden uitgereikt. Hier alvast de titels van de drie opgenomen pre-essays:

Mr. J.W. (Jannemieke) Ouwerkerk (Tilburg University)
‘Europeanisering van het Nederlandse strafrecht: Blessing in Disguise

mr. H.N. (Hein) Scholtens (Vrije Universiteit Amsterdam)
‘Het maken van bewerkingen in het auteursrecht: een alledaagse bezigheid waarbij in Europa niet is stilgestaan’

L.R. (Lize) Glas LLM (Radboud Universiteit Nijmegen)
‘Ruimte voor de nationale rechter bij de tenuitvoerlegging van EHRM-uitspraken


Het privaatrecht is niet geschikt om het algemeen belang te dienen. Nou en? 11-12-2012

Walter Dijkshoorn

1. Inleiding

De laatste jaren wordt hard getrokken aan het privaatrechtelijk aansprakelijkheidsrecht. Er moet gehandhaafd worden, want een recht dat niet wordt gehandhaafd is geen recht, zo klinkt het. Allerhande obstakels die de handhavingsfunctie in de weg zitten moeten daarom worden geruimd. Het privaatrecht moet en zal van zich af bijten! Hierbij lijkt uit het oog te worden verloren dat sommige van de ‘obstakels’ verband houden met het karakter van het privaatrecht. De grenzen van wat mogelijk is met het privaatrechtelijk aansprakelijkheidsrecht worden het duidelijkst als het algemeen belang, het belang van de Nederlandse samenleving als geheel, in beeld komt. Dan heeft het privaatrecht namelijk weinig te bieden. Dat is – anders dan wel lijkt te worden gedacht – helemaal niet erg; het privaatrecht is nooit bedoeld om het algemeen belang te dienen. Hiervoor is het publiekrecht bedoeld.
Het handhavingsdenken in het privaatrecht is veroorzaakt door een handhavingstekort in het publiekrecht. Dat er een handhavingstekort blijft als het aankomt op het algemeen belang is naar mijn idee geen probleem voor het privaatrecht, maar voor het publiekrecht. Het is de overheid die, als het aankomt op de bescherming van het algemeen belang, regelgeving kan (en wat mij betreft: zou moeten) maken en naleving hiervan kan (en wat mij betreft: zou moeten) afdwingen.
Lees meer


Europeanisering van het algemeen belang in de strafrechtelijke handhaving 11-12-2012

W. Geelhoed

Inleiding

Het algemeen belang heeft op het gebied van het strafrecht zijn meest zichtbare rol als criterium voor de toepassing van het opportuniteitsbeginsel. Dat beginsel biedt het Openbaar Ministerie (OM) de mogelijkheid om bij vervolgingsbeslissingen, en bij het algemene vervolgingsbeleid, rekening te houden met wat het algemeen belang van de strafrechtelijke handhaving vordert. Ook wanneer er in een strafzaak voldoende bewijs is, kan vervolging achterwege gelaten worden, bijvoorbeeld vanwege persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer, of omdat het strafbare feit niet ernstig genoeg is om ingrijpen te rechtvaardigen. Bovendien kan door invulling van het algemeen belang een maatschappelijk verantwoord vervolgingsbeleid worden gevoerd waarbij de schaarse capaciteit van het strafrechtelijk systeem rationeel wordt ingezet.
In dit essay wil ik het vooral hebben over hoe dit algemeen belang, zoals het in het strafrecht wordt gehanteerd, wordt beïnvloed door het recht van de Europese Unie. Ook in de strafrechtelijke handhaving kan Nederland zich immers niet meer veroorloven om de belangen van de Unie of van andere lidstaten te veronachtzamen. Als een lidstaat dat wel doet, door bijvoorbeeld onvoldoende op te treden tegen inbreuken van rechten van burgers die zij ontlenen aan het Europese recht, kan hij door het Hof van Justitie worden veroordeeld tot forse sancties. De vraag is daarom wat de betekenis is van de norm dat lidstaten het Europese recht effectief moeten handhaven voor het algemeen belang zoals dat als criterium voor de toepassing van het opportuniteitsbeginsel wordt gehanteerd.
Die vraag behandel ik als volgt. Eerst wordt de blik gericht op de betekenis die het algemeen belang in het Nederlandse strafrecht heeft gekregen. Daarna analyseer ik de manier waarop het algemeen belang in die context fungeert aan de hand van een normatieve en een afbakeningsdimensie. Daarmee wordt een nieuw perspectief op het algemeen belang mogelijk, en kan de invloed van het Europese recht worden beoordeeld. Vervolgens wil ik kort behandelen wat de inhoud is van de Europeesrechtelijke eisen van effectiviteit. Tenslotte volgen, aan de hand van eerdergenoemde dimensies, enkele conclusies over de betekenis die het algemeen belang naar mijn mening verkrijgt wanneer de strafrechtelijke handhaving in een geëuropeaniseerde context wordt bezien. De handhavingsverplichtingen die uit het EVRM voortvloeien laat ik buiten beschouwing.
Lees meer


Integriteitsonderzoek ter bescherming van publieke belangen 11-12-2012

Anita van den Berg

1. Inleiding

Van overheidswege worden voor de uitoefening van tal van werkzaamheden integriteitseisen gesteld aan degene die de werkzaamheden verricht. In sommige gevallen moet hij zich onderwerpen aan een integriteitsonderzoek. Het verrichten van dergelijke onderzoeken wordt gerechtvaardigd met een beroep op de bescherming van publieke belangen. In dit essay staan drie integriteitsonderzoeken centraal: het onderzoek in het kader van een aanvraag om een Verklaring Omtrent het Gedrag (hierna: VOG), het onderzoek op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) en het veiligheidsonderzoek ten behoeve van vertrouwensfuncties.
Nagegaan wordt welke publieke belangen in het geding zijn en welke gevolgen deze belangenbehartiging heeft voor de individuele belangen van degene die aan het onderzoek onderworpen wordt. Zijn individuele belangen worden in dit essay benaderd vanuit de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en zijn verdedigingsrechten. De balans tussen de publieke belangenbehartiging en de bescherming van de individuele belangen blijkt voor deze drie instrumenten verschillend uit te vallen. Met het oog op die balans worden in dit essay verbeterpunten aangedragen.
Lees meer


Jonge NJV Seminar 2012: ‘Omwille van het algemeen belang…’ 15-11-2012

12 december 2012 – Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden

‘Het algemeen belang’ speelt in het recht en in de maatschappij een belangrijke rol. De verschillende manieren waarop het algemeen belang in juridische procedures wordt aangehaald, geven aanleiding tot evenzoveel verschillende vragen van zowel publiek- als privaatrechtelijke aard. Zo kan het in het algemeen belang zijn om een inbreuk te maken op de (privacy)rechten van burgers, maar op grond van welk algemeen belang wordt deze beslissing dan genomen en wanneer weegt dit algemene belang zwaar genoeg? Ook beroept men zich op het algemeen belang om toegang tot de rechter te krijgen, of om tot vervolging over te kunnen gaan. Moet het recht eigenlijk altijd het algemeen belang dienen, of is dit bijvoorbeeld in privaatrechtelijke kwesties minder belangrijk?

Op woensdagmiddag 12 december 2012 zal in Leiden tijdens het derde jaarlijkse seminar van De Jonge NJV worden stilgestaan bij het algemeen belang in het recht. Tijdens dit seminar zal vanuit publiek-, privaat-, straf- en Europeesrechtelijk perspectief over het algemeen belang worden nagedacht. Aan de hand van drie uiteenlopende en prikkelende pre-essays zullen we de discussie aangaan over de inhoud en de rol van het algemeen belang in onze hedendaagse rechtsorde.

Pre-essayisten:
Anita van den Berg (Kennedy van der Laan/Vrije Universiteit)
‘Integriteitsonderzoek ter bescherming van publieke belangen’
Pim Geelhoed (Universiteit Leiden)
‘Europeanisering van het algemeen belang in de strafrechtelijke handhaving’
Walter Dijkshoorn (Raad van State)
‘Het privaatrecht is niet geschikt om het algemeen belang te dienen. Nou en?

De middag zal worden voorgezeten door Prof. Carel Stolker en worden afgesloten met een borrel.

Aanmelden kan via het tabblad Aanmelden


Tweede congres JNJV: over politiek en recht 14-12-2011


Vrijdag 9 december vond in de sfeervolle Kleine Zaal van Concertgebouw De Vereeniging te Nijmegen het tweede Jonge NJV congres plaats. Intensief werd er gediscussieerd over de natuur van de mens, over hersenscans, guilty knowledge, over schaarste, marktwerking, innovatie, mensenlevens en verbodsacties. Na afloop van het officiele gedeelte werd er tijdens de borrel en het diner nog vurig nagepleit.

Zie voor een impressie de fotoreportage achter de “lees meer”-knop. De essays, de column en het redactioneel van Steven Bartels kun je rustig nalezen in de items hieronder.

Veel dank gaat uit naar essayisten Dave van Toor, Elbert de Jong en Jaap van Rijn van Alkemade, naar onze dagvoorzitters Steven Bartels en Carrie van der Kroon, naar columnist Derk Venema, naar de referenten en student-referenten en naar de NJV.

Wij kijken terug op een uiterst geslaagde middag. Tot volgend jaar!

Daniel Stein, Geert Pesselse en Charlotte Spierings

Organisatie Jonge NJV Congres 2011

*Wil jij het volgende Jonge NJV Congres organiseren? Neem dan (via het contactformulier) contact op met Ivo Giesen*

Lees meer


« Ouder | Nieuwer »