Actueel


Welkom

De Jonge NJV, wat is dat?

Verhitte discussies over actuele juridische thema’s door jong talent. Dat is ‘De Jonge NJV’, het speciaal op jonge juristen gerichte onderdeel van de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV).

Het bestuur van de NJV zoekt voortdurend naar wegen om ook jonge juristen bij de NJV te betrekken. In dat kader is begin 2010 de Jonge NJV opgericht, een forum gericht op de jurist van morgen die graag meedenkt en meepraat over de maatschappelijke thema’s van nu. Eens per jaar zal de Jonge NJV een seminar organiseren, speciaal bedoeld voor jonge juristen, waarbij een actueel juridisch onderwerp ter discussie wordt gesteld.


 

De natuur van jonge juristen 13-12-2011


De natuur van de mens brengt mee dat ik per minuut ouder word. De natuur van de mens, met een vraagteken erachter, is het thema van het Jonge NJV-seminar 2011: waar gaat dit niet over? Ouder, zodat ik mij afvraag of ik nog jong genoeg ben om voor jonge NJV-er door te gaan. Het kan over vrijwel elk onderwerp gaan. Vergrijzing, dagelijks speur ik naar tekenen ervan, maar vooralsnog lijkt de schade mee te vallen. Uit de inleiding van Giesen bij de preadviezen van vorig jaar (NJB 2010, p. 2741) blijkt bovendien dat beslissend voor participatie is of iemand een jonge geest heeft. Lees meer


Jonge NJV: Column 2011 11-12-2011

De natuur van de mens en het recht als poppenkast

Derk Venema

‘Natuur’ kan hier twee dingen betekenen: de ‘natuurlijke’ omgeving en de ‘essentie’ van de mens. Vroeger vormden deze twee de grootst denkbare tegenstelling: de mens stond met zijn rationele denkvermogen tegenover de niet denkende natuur. Hij was bovendien zo vrij als een vogeltje: terwijl de natuur altijd aan natuurwetten gehoorzaamde kon de mens de wet desgewenst negeren, natuurwetten zowel als wetsartikelen. Dat onderscheidde hem van paarden en bloemkolen. Maar sinds Darwin is deze tegenstelling volledig opgeheven: de essentie van de mens blijkt namelijk te zijn dat hij mensengenen kopieert en verspreidt. Zijn essentie is natuur geworden, kopieermachine onder de kopieermachines. Het animal rationale (redelijk dier) blijkt gewoon een animal te zijn. Lees meer


Tussen fabel en feit 8-12-2011

Over aansprakelijkheidsrechtelijke normstelling bij onzekere risico’s aan de hand van nanotechnologie

Mr. E.R. de Jong[1]

Van zonnebrandcrème tot mogelijke kunstmatige organen, van schoenenspray tot gekloond voedsel. Communicatietechnieken, medicatie en farmacie, cosmetica, mobiliteit, huisvesting, energie, voedsel en human enhancement. Nano doet het allemaal. Zekerheid over wie welke verantwoordelijkheden draagt om de verwezenlijking van eventuele risico’s te voorkomen of wie verantwoordelijk is indien de risico’s zich verwezenlijken is er evenwel niet. Zo is er binnen het aansprakelijkheidsrecht geen concrete nanoregelgeving en is de Nederlandse en Europese regelgeving niet geheel ‘nanoproof’. Dit roept onder andere de vraag op hoe rechtsnormen met betrekking tot nanotechnologie kunnen worden geconcretiseerd en geformuleerd. Lees meer


Milieurecht en schaarse publieke rechten 7-12-2011

Het milieurecht en de verdeling van schaarse publieke rechten: naar een effectievere bescherming van het milieu?

Mr. J.M.J. van Rijn van Alkemade*

Een van de grootste uitdagingen van deze tijd wordt gevormd door het mondiale klimaatprobleem. Op internationaal niveau bestaat consensus over de noodzaak om een halt toe te roepen aan de overbelasting van het eco-systeem. Op EU-niveau heeft deze consensus zich inmiddels vertaald in juridisch bindende resultaatsverplichtingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, lucht-, water- en bodemverontreiniging tegen te gaan en de natuur te beschermen. In dit pre-essay staat de – wetenschappelijk en maatschappelijk relevante – vraag centraal of deze ontwikkeling tot gevolg heeft dat bepaalde besluitvorming in het milieurecht gekarakteriseerd kan worden als besluitvorming over de verdeling van schaarse publieke rechten. Dit zijn rechten die op basis van het publiekrecht worden verleend en waarnaar de vraag groter is dan het door de overheid gemaximeerde aanbod. Gekeken wordt naar twee publieke rechten: milieuvergunningen en emissierechten (§ 1). Het blijkt dat beide publieke rechten niet werkelijk schaars zijn (§ 2). Dit roept de vraag op naar de effectiviteit van het milieurecht (§ 3). Geconcludeerd wordt dat het milieurecht, teneinde de Europese milieudoelstellingen te behalen, meer zou moeten inzetten op een marktconforme aanpak (§ 4). Lees meer


Natuur in de Mens; het ‘schuldige’ geheugen 6-12-2011

Natuur in de Mens; het ‘schuldige’ geheugen[1]

Dave van Toor  LL.M. B.Sc.[2]

1. Inleiding

De opkomst en ontwikkeling van DNA-onderzoek en in vivo hersenbeeldvorming maken dat de ‘natuur in de mens’ – zijn bloed en hersenactiviteit – steeds beter in beeld kan worden gebracht. Dit heeft grote voordelen voor het strafrecht. Op veel locus delicti wordt namelijk lichaamsmateriaal gevonden dat mogelijk van de dader afkomstig is en waarmee een DNA-profiel kan worden bepaald. DNA-profielen worden in het hedendaagse strafrecht regelmatig gebruikt om een verdachte op te sporen of een strafbaar feit te bewijzen. Het gebruik van ‘menselijk materiaal’ kan echter op gespannen voet staan met klassieke beginselen. Lees meer


Ben jij de Jonge NJV Columnist 2011? 7-07-2011

De Jonge NJV beoogt juridisch talent de kans te bieden om zich te profileren. Daartoe is er de Jonge NJV Column’. Iedereen wordt opgeroepen om een column van maximaal 600 woorden te schrijven naar aanleiding van het thema van 2011 en die uiterlijk 1 december 2011 in te sturen (richten aan: info@dejongenjv.nl). De beste column wordt door de columnist voorgedragen tijdens het Jonge NJV Seminar.


Impressie Jonge NJV Seminar 2010 22-12-2010

 

Lees meer


Eerste seminar van De Jonge NJV groot succes! 13-12-2010

Het eerste Jonge NJV Seminar dat afgelopen woensdag plaatsvond in Utrecht en dit jaar was georganiseerd door een aantal medewerkers van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht was een groot succes!

Door zo’n 100 jonge (of jong-van-geest) juristen werd aan de hand van een drietal pre-essays een middag lang fel gedebatteerd over het thema van dit jaar: constitutionele toetsing in Nederland. Aan het eind van de middag konden we constateren dat het merendeel van de aanwezigen uiteindelijk toch vóór constitutionele toetsing (al dan niet in de vorm als voorgesteld door Halsema) is.

De pre-essays over het onderwerp (waarvan één geschreven door Molengraaff-promovenda Jessy Emaus) staan deze week in het NJB en zijn ook te vinden op de site van De Jonge NJV. Daar is ook de column te vinden van De Jonge NJV Columnist 2010, Marloes van Noorloos (promovenda bij het Willem Pompe Instituut).

Denk mee en mail ons over wat beter of anders kan volgend jaar!


De Jonge NJV Columnist 2010 9-12-2010

Tijdens het eerste Jonge NJV Seminar is bekendgemaakt dat de columnwedstrijd is gewonnen door Marloes van Noorloos. Aan het winnen van de wedstrijd is de eretitel Jonge NJV Columnist verbonden. Marloes, gefeliciteerd! De winnende column is gepubliceerd onder Column.


Columns 2010 9-12-2010

Voorafgaand aan het Jonge NJV Seminar heeft een aantal juristen zich gebogen over het thema ‘Constitutionele toetsing’ en zijn gedachten verwoord in een column. Hieronder vind je de columns, waaronder de column van ‘De Jonge NJV Columnist 2010′, Marloes van Noorloos, gepubliceerd. De columns hebben gemeen, aldus de jury, dat ze alle een leuke, interessante dimensie aan het toetsingsdebat toevoegen!


« Ouder | Nieuwer »